Obchodní podmínky

1) Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností Natural Jihlava JK s.r.o. (dále jen prodávajícím) a zákazníky společnosti Natural Jihlava JK s.r.o. (dále jen kupujícím). Veškeré dodávky zboží , které byly uskutečněny v době platnosti těchto obchodních podmínek, jim podléhají. Všeobecné obchodní podmínky, jejichž obsah je nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy, jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách prodávajícího a viditelně vyvěšeny v jeho provozovně. Kupující přijímá platnost obchodních podmínek objednáním zboží nebo služby u prodávajícího (uzavřením smlouvy) a tímto aktem pro něj vstupují práva a povinnosti v podmínkách uvedené v platnost.

2) Uskutečnění nákupu ve společnosti Natural Jihlava JK s.r.o.

Natural Jihlava JK s.r.o. je společnost orientovaná na distribuční prodej potravin, surovin pro přípravu pokrmů a potravin určených pro zvláštní výživu. Nakupovat ve společnosti Natural Jihlava JK s.r.o. v rámci jí stanovených velkoobchodních cen může každá právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k nákupu a prodeji zboží obdobného sortimentu nebo jeho zprostředkování. Za tímto účelem kupující předloží při prvním nákupu výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list a doklad o registraci k platbě DPH, je-li jejím plátcem. Kupující je povinen kdykoli po uskutečnění koupě informovat prodávajícího o změnách v registraci firmy, dodacích adres, telefonického a faxového spojení.

3) Nabídka a uzavření smlouvy

Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednaného zboží, není-li na skladě prodávajícího. Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího nejpozději při dodávce zboží. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě písemné, faxové, e-mailové, telefonické či internetové objednávky, po splnění podmínky podle čl. II, okamžikem:

a) složení platby předem nebo zaplacením částky v hotovosti prodávajícímu při převzetí zboží

4) Ceny

Všechny velkoobchodní ceny uvedené v obchodním ceníku prodávajícího se rozumí bez DPH, dopravy, balení a pojištění . Maloobchodní ceny, pokud je prodávající současně uvádí, jsou uvedeny včetně DPH. U dodávek na základě písemně uzavřených smluv s dlouhodobým plněním si prodávající vyhrazuje právo změny cen, které jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, jako jsou změny v celních sazbách, kurzech měn, dovozních a vývozních poplatcích, daní apod. Prodávající si vyhrazuje právo aktuální změny cen. Ke změnám cen zboží nabízeného prodávajícím dochází zpravidla při příležitosti vydání nového obchodního ceníku. U vybraného zboží dochází ke změnám cen cca 1x týdně. Tyto ceny jsou k dispozici v obchodním oddělení prodávajícího a jsou též uvedeny v nabídkových letácích.

MC – doporučená maloobchodní cena

VC – velkoobchodní cena

5) Dodací lhůty a dodací podmínky

Veškerá ujednání o eventuálních konkrétních dodacích lhůtách, vymíněných kupujícím, musí být provedena písemnou formou a potvrzena prodávajícím. Veškeré dodací lhůty jsou podmíněny včasným obdržením zboží od dodavatelů. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží od dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn písemně (faxem, e-mailem či telefonicky) odstoupit od části smlouvy o dodávce zboží, která nebyla ze strany prodávajícího splněna v ujednaném termínu. Kupující přebírá zboží na základě podpisu včetně uvedení čitelného jména, příjmení a razítka kupujícího na faktuře (dodacím listu) vystaveném prodávajícím. Podpisem stvrzuje kupující převzetí dodávky dle na něm uvedeného množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození. V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby (DPD, GW, Česká pošta, apod.) je kupující při převzetí zboží povinen ihned zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost zásilky, prověřit neporušenost originálních firemních přelepek a zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené faktury (dodacího listu) a případné nedostatky (rozdíly) zapsat do přepravního listu přepravce! Pokud není tento zápis proveden, ztrácí kupující možnost reklamace a následného uplatňování škody (viz všeobecné přepravní podmínky přepravců a postup při uplatňování reklamace u zásilek rozesílaných přepravní službou DPD a GW, určený prodávajícím). Převzetím zboží od dopravce a podepsáním přepravních listů kupující stvrzuje, že zboží nenese známky zjevných vad a poškození a potvrzuje vznik povinnosti uhradit cenu zboží dle přiložené faktury. Reklamaci dodávky po uvedení vad v přepravním listu je nutno uplatňovat písemně, pro urychlení je akceptováno současné zaslání reklamačního dopisu e-mailem. V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím budou náklady takto vzniklé prodávajícímu, požadovány po kupujícím. V případě uplatnění oprávněné reklamace dodávky kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu vzniklé u prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím.

6) Platební podmínky

Platební podmínkou pro úhradu zboží prodávajícímu kupujícím je:

a) platba předem nebo v hotovosti (čl.III, odst.a) podmínek)

Platba předem je realizována na základě požadavku na zálohu vystaveného prodávajícím a číslo tohoto požadavku na zálohu se použije jako variabilní symbol úhrady. Platbou předem se rozumí způsob úhrady, kdy příslušná částka byla připsána na účet prodávajícího nejpozději k okamžiku převzetí zboží a je, nebude-li zboží uhrazeno při jeho převzetí v hotovosti, základní podmínkou pro kupující, kteří nakupují na základě nabídky prodávajícího a těchto všeobecných obchodních podmínek. Ve všech případech pro platbu předem platí, že odběr zboží kupujícím je možný až po obdržení příslušných dokladů o provedení platby na účet prodávajícího.

7) Výhrada vlastnického práva

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny (a ceny za expedici a dopravu v případech podle čl. III, odst.b) podmínek), uvedené na faktuře, přiložené ke zboží.

8) Objednávání zboží

Objednávky jsou akceptovány pouze přes e-shop (www.naturaljihlava.cz) , písemně faxem, e-mailem, nebo při osobním odběru sjednané v obchodním oddělení společnosti.

V zájmu urychlení odbavení jsou kupující žádáni, aby na objednávkách uváděli:

  • název a IČO společnosti, která zboží objednává
  • přesný název zboží dle obchodního ceníku
  • přepravní dispozice
  • jméno pracovníka, který objednávku provedl
  • datum odběru a jméno pracovníka, který zboží převezme (v případě osobního převzetí zboží)

V případě, že požadované zboží je na skladě prodávajícího, bude objednávka vyplněna v nejkratším možném termínu.

9) Záruka na zboží

Na veškeré prodávané zboží prodávajícím je konečnému spotřebiteli poskytována záruční doba v rámci datumu spotřeby uvedeného na obalu výrobku.

10) Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky, jakož i jejich následné změny a úpravy vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění prodávajícím.

11) Natural Jihlava JK s.r.o.: Provoz webu, omezení zodpovědnosti

Společnost Natural Jihlava JK s.r.o. může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, přidat nebo odebrat kteroukoli část webu, včetně vlastností a specifikací produktů popsaných nebo zobrazených na Webu. Jakékoli změny v jakýchkoli podmínkách uvedených na tomto Webu vstupují do platnosti okamžikem jejich uvedení. Pokračováním v používání tohoto Webu po uvedení změn dáváte najevo váš souhlas s těmito změnami.

Ačkoli jsme vynaložili velké úsilí pro zabezpečení správnosti informací na těchto stránkách,Natural Jihlava JK s.r.o. za ně nepřejímá zodpovědnost. Materiály mohou obsahovat nesprávné informace nebo typografické chyby. Tímto potvrzujeme, že spoléhání se na jakýkoli názor, radu, prohlášení, poznámku nebo informaci je jen na vaše riziko. Veškerý obsah je poskytnutý „JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÝ“. Natural Jihlava JK s.r.o. se výslovně zříká jakýchkoli záruk nebo garancí jakéhokoli druhu, ať už přímých či implikovaných, včetně a bez omezení garancí obchodovatelnosti anebo vhodnosti pro daný účel, neuskutečnění neoprávněného zásahu, nebo co se týče provozu těchto stránek nebo jejího obsahu. Natural Jihlava JK s.r.o. neručí a negarantuje bezpečnost těchto internetových stránek. Natural Jihlava JK s.r.o. nezaručuje, že internetové stránky nebo servery, které zpřístupňují tyto stránky či elektronická komunikace odesílané ze strany Natural Jihlava JK s.r.o. neobsahuje viry ani jiné škodlivé elementy. Všechny takovéto záruky, garance a podmínky jsou vyloučené s výjimkou do rozsahu, ve kterém zákon zakazuje jejich vyloučení.

Natural Jihlava JK s.r.o. v žádném případě neručí za jakékoli přímé, nepřímé, vyplývající, trestné, speciální či náhodné škody (včetně a bez omezení škody za ušlý zisk, ztrátu kontraktu, tržeb, údajů, informací anebo přerušení obchodní činnosti), které vyplývají z, anebo souvisejí s používáním či s nemožností použití této stránky nebo obsahu. Kromě těchto ustanovení Natural Jihlava JK s.r.o. v žádném případě není zodpovědný za jakékoli chyby, nepřesnosti, opomenutí či jiné vady nebo nevhodnosti či neověřené informace obsažené na těchto stránkách.


Nastavení preferencí
Zde si můžete přizpůsobit soubory cookie podle kategorií dle vašich preferencí a potřeb.
Nutné cookies pro provoz webu
Tyto cookies zajišťují důležité funkce webových stránek. Používají se například pro zabezpečení, správu sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Výkonnostní cookies
Podle vašich zájmů tyto cookies umožňují správně zobrazit konkrétní obsah a reklamy na stránkách třetích stran a sociálních sítí.
Analytická cookies
Slouží pro zlepšení fungování webových stránek tím, že posílají informace o tom, jak stránky využíváte.
Souhlasím se všemi cookies
Uložit nastavení